وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

جشنواره بين المللي خوارزمي

  • مراسم بيست و پنجمين دوره
     مراسم بيست و پنجمين دوره
  • تنديسهاي جشنواره خوارزمي در دوره هاي مختلف
     تنديسهاي جشنواره خوارزمي در دوره هاي مختلف
  • اولين دوره جشنواره خوارزمي - 1366
     اولين دوره جشنواره خوارزمي - 1366
  • مراسم بيست و ششمين جشنواره بين المللي خوارزمي - سال 1391