چهارشنبه 26 مهر 1396

معرفي

معرفي

دفتر برنامه‌ريزي، نظارت و ارزيابي يكي از دفاتر زير مجموعه حوزه رياست است كه داراي سه گروه به شرح زير مي‌باشد:
 • گروه برنامه و بودجه
 • گروه تشكيلات و بهبود سيستمها و روشها
 • گروه نظارت و ارزيابي
 • تهيه و تنظيم اهداف، سياست ها و استراتژيهاي كلان سازمان براساس قوانين و سياست هاي وزارت متبوع با هماهنگي واحدهاي مختلف، براي ارائه به رئيس سازمان
 • تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت سازمان براساس اهداف، سياست ها، و استراتژيهاي كلان سازمان و پيشنهاد آن به رئيس سازمان
 • تجميع و تلفيق برنامه و بودجه و گزارش عملكرد واحدهاي سازمان به منظور تنظيم و تدوين برنامه و بودجه كل سازمان و ارائه به رئيس سازمان
 • پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه و بودجه سالانه و تخصيص منابع .
 • توسعه فرهنگ برنامه اي و بهره وري و نهادينه كردن آن در واحدهاي سازمان
 • مطالعه مستمر و تدوين ساختار سازمان متناسب با ماموريت ها و اهداف آن
 • انجام بررسي هاي علمي و تخصصي روش هاي موجود براي بهبود مستمر آنها
 • نظارت بر اجراي طبقه بندي مشاغل و تعيين سطوح شغلي سازمان مطابق با استانداردها و ضوابط موجود
 • تدوين آيين نامه هاي تخصصي مورد نياز سازمان، بالاخص در زمينه هاي برنامه و بودجه، تشكيلات و روش ها، منابع انساني، حقوق، دستمزد، نظارت و ارزيابي، آمار و اطلاعات، مهندسي سيستم ها و تحول اداري
 • مطالعه مستمر وظايف پست هاي سازماني، به منظور تفكيك وظايف و جلوگيري از تكرارو تداخل وظايف و در صورت لزوم حذف پست هاي اضافي براساس قوانين مرتبط
 • تهيه و تدوين فرم هاي مورد نياز واحدهاي مختلف، بررسي فرم هاي مورد عمل و استاندارد نمودن آنها با توجه به نياز سازمان
 • اظهار نظر در خصوص انتصابات باتوجه به تشكيلات، قوانين و مقررات مربوطه
 • نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات داخلي و بيروني مربوط به برنامه ها، بودجه ، منابع انساني،‌تحول سازماني و تشكيلات و روش ها
 • روز آمد كردن بانك اطلاعات و قوانين ومقررات
 • تهيه و تدوين گزارشات ادواري از عملكرد واحدها و تهيه كارنامه سالانه و تهيه گزارشات ارزيابي عملكرد و برنامه هاي مصوب
 • ساماندهي آمار و اطلاعات در سطح سازمان و واحدها و پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي، درون و بيرون سازمان.
 • پيگيري و نظارت براجراي برنامه هاي سازمان
 • تهيه و تنظيم برنامه علمياتي (سالانه) در راستاي برنامه استراتژيك
 • تهيه و تنظيم بودجه برنامه اي براساس بودجه مصوب به تفكيك واحدهاي مختلف
 • انجام بررسي هاي سازماني به منظور برنامه ريزي و برآورد نيروي انساني مورد نياز سازمان با همكاري اداره كل امور منابع انساني
 • مطالعه وبررسي در خصوص تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پست هاي سازماني سازمان و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيات امناء
 •  بررسي و پيشنهادات واحدها در مورد تغيير واصلاح پست هاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها.
 • تدوين شاخص هاي ارزيابي عملكرد سازمان با همكاري واحدهاي ذيربط
 • نظارت بر ارزيابي عملكرد كاركنان
 • ارزيابي عملكرد واحدهاي سازمان (اعم از پژوهشكده ها و واحدهاي ستادي و پشتيباني)
 • انجام طرحهاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني، ساختار نيروي انساني، فرهنگ سازماني، سيستم ها و روش هاي مورد عمل در سازمان
 • انجام طرحهاي مطالعاتي براي تعيين اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آيين نامه هاي داخلي سازمان با هدف ساده سازي و هماهنگ ساختن آنها
 • برنامه ريزي ونظارت در زمينه بررسي سيستم ها، روش ها و رويه هاي مورد عمل در سازمان و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح بهبود آنها با هدف افزايش رضايتمندي كاركنان و ارباب رجوع، تسهيل در انجام كارها و انطباق بانيازها
 • پشتيباني،‌هدايت و نظارت بر فعاليت هاي بهره وري و تحول اداري سازمان
 • برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات شورا و كميسيون بهره وري و تحول اداري سازمان
 • ارزيابي عملكرد و تهيه و تنظيم گزارش ادواري از اجراي برنامه هاي تحول اداري و بهره وري در سازمان
 • ;انجام ساير امور محوله از سوي رئيس سازمان
 • حمايت از تكميل چرخة تحقيق تا توليد به منظور فراهم كردن زمينه هاي به كارگيري مؤثر نتايج تحقيقات
 • حمايت از مستند سازي ، جذب ، بومي سازي و اشاعه دستاوردهاي حاصل از ايجاد فنّاوري
 • حمايت و پشتيباني از مخترعين ، مبتكرين ، محققين كارآفرين ، مؤسسات و شركت هاي كارآفرين و هدايت فعاليت آنها در جهت تحقق اولويت هاي ايجاد فنّاوري
 • حمايت از توسعه و گسترش مراكز خدمات فني - مهندسي ، مشاوره اي و مديريت ايجاد فنّاوري
 • حمايت مالي و تشويق بخش خصوصي در فعاليتهاي ايجاد فنّاوري
 • ايجاد سازوكارهاي حمايتي از طريق سازماندهي تشكيلات و امكانات مناسب اين نوع حمايت ها در سازمان
 • ايجاد ارتباط مؤثر و ارائه خدمات اطلاع رساني بين عرضه كنندگان و متقاضيان ايجاد فنّاوري و فنّاوري هاي ايجاد شده
 • ايجاد زمينه هاي لازم براي ارائه فنّاوري هاي حاصل از تحقيق و توسعه از طريق برپايي نمايشگاه ها و جشنواره ها ، از جمله جشنواره خوارزمي و انتشار اطلاعات مربوطه به صورت كتاب ، مجله ، فيلم ، خبرنامه ، بروشور ...
 • ايجـاد زمينـه هاي مناسب براي برگزاري و تـرويج دوره هاي كاربردي و حرفه اي ، همايش ها و كارگاه هاي تخصصي به منظور توسعه منابع انساني در عرصه هاي مختلف ايجاد فنّاوري
 • گسترش همكاري در روابط علمي – فني با سازمان ها و مراكز پژوهشي – فنّاوري در سطح ملي ، منطقه اي و بين‌المللي در زمينه موضوع فعاليت سازمان
 • اتخاذ تدابير مناسب جهت حمايت از تضمين مالكيت فكري و افزايش قدرت ريسك پذيري (خطر پذيري ) مشاركت كنندگان در برنامه هاي ايجاد فنّاوري
 • ايجاد پژوهشكده‌هاي تحت پوشش سازمان با شخصيت حقوقي مستقل به منظور انجام تحقيقات توسعه فنّاوري در جهت اولويت هاي ملي و فنّاوري هاي نوين

 • 5049
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات