• مراسم پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي
     مراسم پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي
  • برگزيدگان پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي بخش دانشجويي- آزاد 
  • برگزيدگان پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي بخش دانش‌آموزي 
  • مراسم چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي